Úvodné informácie

Naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účely plnenia našich zmluvných záväzkov voči vám. Zmluvný vzťah medzi vami a našou spoločnosťou vzniká objednaním tovaru
od našej spoločnosti. Toto spracúvanie vykonávame priamo na základe platných právnych predpisov. Bez poskytnutia vašich osobných údajov by sme vám nemohli dodať
objednaný tovar. Na základe vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje nad rámec zákonných povinností na účely starostlivosti o zákazníkov a cielenej ponuky štvorkoliek, motocyklov, príslušenstva a náhradných dielov. Poskytnutie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je dobrovoľné. Ak sa rozhodnete súhlas neposkytnúť, nami ponúkaný tovar a služby môžu byť obmedzené v závislosti od rozsahu údajov, ktoré sme oprávnení spracúvať. Tu uvedené informácie sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov potenciálnych zákazníkov, t. j. tých, s ktorými sme ešte neuzavreli zmluvu, ale s ktorými sme v kontakte na základe dopytových formulárov, telefonických alebo e-mailových otázok atď.

Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť JOURNEYMAN CZ s.r.o., Podjavorinské 1606, Praha 4, 149 00, IČO 24843920, spisová značka C179613, zapísaná na Mestskom súde v Prahe.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame tieto zásady:

 • Vaše osobné údaje spracúvame korektným a transparentným spôsobom.
 • Vaše osobné údaje zhromažďujeme na konkrétne, jednoznačné a legitímne účely
 • Spracúvame len primerané a relevantné osobné údaje, obmedzené na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k účelu, na ktorý sa spracúvajú
 • Spracúvame len presné osobné údaje a prijímame potrebné opatrenia na vymazanie alebo opravu nepresných osobných údajov
 • Vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • Vaše osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany technickými a organizačnými opatreniami pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením

Právny základ spracovania a účely spracovania osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu

Ide spravidla o situácie, keď ste povinní poskytnúť nám určité osobné údaje ako podmienku na to, aby sme vám mohli poskytnúť tovar a služby, ktoré ste si objednali. Vaše osobné údaje sme zo zákona oprávnení spracúvať bez vášho súhlasu na nasledujúce účely:

na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami. To zahŕňa dodávku štvorkoliek, motocyklov, príslušenstva a náhradných dielov vrátane poskytovania zákazníckych a iných služieb.

Na plnenie našich zákonných povinností, najmä:

 • na účtovné a daňové účely (napr. fakturácia).
 • uplatňovanie pohľadávok
 • riešenie sporov, najmä na účely súdnych a iných sporov
 • dodržiavanie archivačných povinností

2. Spracovanie osobných údajov s vaším súhlasom

Ide spravidla o situácie, keď nám dobrovoľne udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré ste nám poskytli alebo inak získali. Na základe vášho súhlasu naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účely starostlivosti o zákazníkov. Ide o činnosti, ktoré nepredstavujú plnenie zmluvy alebo iné zákonné spracúvanie osobných údajov a zahŕňajú nasledujúce činnosti:

hĺbkové monitorovanie správania zákazníkov na webových stránkach našej spoločnosti v súvislosti s ponúkaným tovarom a službami

ponuka štvorkoliek, motocyklov, príslušenstva a náhradných dielov a služieb; sem patrí najmä šírenie informácií, ponuka tovaru a služieb našej spoločnosti vrátane ponúk zameraných osobitne na jednotlivých zákazníkov, a to prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú elektronické prostriedky (vrátane e-mailu a správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla) alebo prostredníctvom webovej stránky.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu potrebnom na splnenie vyššie uvedených účelov. Spracúvame najmä vaše:

 • identifikačné údaje (napr.: meno, priezvisko, registračné číslo a IČ DPH)
 • kontaktné údaje (napr.: kontaktné adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla)
 • údaje vyplývajúce z plnenia zmluvných záväzkov (napr.: trvanie zmluvy, výška vašich záväzkov, číslo bankového účtu a platobné údaje).

Spôsob spracovania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje manuálne a automatizovane v informačných systémoch našej spoločnosti. Vaše osobné údaje spracúvajú naši zamestnanci a v nevyhnutnom rozsahu ich môžu spracúvať aj tretie strany. Pred odovzdaním vašich osobných údajov tretím stranám s nimi uzatvoríme písomnú zmluvu, ktorá obsahuje rovnaké povinnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov, aké plní naša spoločnosť.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje sú sprístupnené našim zamestnancom v rozsahu potrebnom na plnenie ich pracovných povinností. Okrem toho sa vaše
môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené tretím stranám. Ak sa tieto strany podieľajú na spracúvaní osobných údajov, uzatvoríme s nimi písomnú zmluvu, ktorá obsahuje rovnaké povinnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov, aké vykonáva naša spoločnosť. Vaše osobné údaje môžu byť uložené na serveroch tretích strán, najmä poskytovateľov webhostingových služieb. Poskytovatelia webhostingových služieb plnia rovnaké povinnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov ako naša spoločnosť.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len tak dlho, ako je to potrebné na účely spracovania. Priebežne posudzujeme, či je potrebné spracúvať údaje aj naďalej. vaše osobné údaje na daný účel. Ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na žiadny z účelov spracúvania, údaje vymažeme. Vaše osobné údaje spracúvame na jednotlivé účely spracúvania:

 • na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy spracúvame osobné údaje počas trvania rokovaní o zmluve a počas trvania zmluvného vzťahu; osobné údaje sú okrem toho zvyčajne použiteľné po dobu 4 rokov
 • spracúvame osobné údaje na účtovné a daňové účely počas obdobia stanoveného zákonom
 • spracúvame osobné údaje na účely uplatnenia a riešenia súdnych sporov počas trvania súdneho sporu
 • na splnenie povinnosti archivácie spracúvame osobné údaje po dobu archivácie stanovenú zákonom

Vaše práva

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať našu spoločnosť o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom, právo získať informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategóriách osobných údajov, príjemcoch osobných údajov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov alebo kritériách na určenie tejto doby, právo požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania, možnosť namietať proti spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

b) Právo na opravu osobných údajov
Ak sú vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nepresné, máte právo požiadať našu spoločnosť o ich opravu bez zbytočného odkladu.

c) Právo na vymazanie

Máte právo požiadať našu spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, bez zbytočného odkladu, ak:

 • nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované
 • odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a neexistuje iný právny základ na spracovanie vašich osobných údajov.
 • osobné údaje sa spracúvajú na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a vy namietate proti spracúvaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie
 • osobné údaje sa spracúvajú na účely priameho marketingu a vy namietate proti spracúvaniu osobných údajov
 • osobné údaje boli spracované nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa právnych predpisov EÚ alebo Českej republiky.

Nemáte však právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak je spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou nevyhnutné:

 • pre splnenie zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov EÚ alebo Českej republiky (napr. povinnosť viesť účtovníctvo).
 • pre účely archivovania vo verejnom záujme.
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov voči našej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenia spracovania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak:

 • požiadate o opravu osobných údajov na obdobie, počas ktorého overujeme správnosť osobných údajov.
 • spracúvame vaše osobné údaje v rozpore so zákonom
 • osobné údaje už nepotrebujeme na stanovené účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • osobné údaje sa spracúvajú na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a vy namietate proti spracúvaniu osobných údajov a my sme povinní obmedziť spracúvanie osobných údajov, kým zvážime, či vyhovieť vašej námietke.

e) Právo na prenosnosť údajov

Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo získať od našej spoločnosti osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi. Toto právo môžete uplatniť popri práve na vymazanie vašich osobných údajov.

f) Právo vzniesť námietku

Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov. Ak vznesiete túto námietku, naša spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nemáme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pokiaľ nepotrebujeme osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a ak namietate, nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

g) Právo odvolať súhlas


Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak neexistuje jeden zo zákonných dôvodov na spracúvanie osobných údajov, nemôžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je oprávnený posúdiť, či vaše údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spôsob uplatnenia vašich práv:
Svoje práva podľa bodov a) až g) môžete uplatniť u našej spoločnosti
písomne na adrese: Journeyman CZ s.r.o., Všechromy 75, Strančice, 251 63, IČO: 36 739 739:
24843920, e-mail: info@infojourneyman.cz

Cookies

Prevádzkovatelia webových stránok používajú súbory cookie na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch a na ukladanie ich preferencií v online prostredí. Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa ukladajú do zariadenia návštevníka pri návšteve webovej lokality. Používajú sa na zabezpečenie toho, aby neskôr, keď sa návštevník vráti na tú istú webovú lokalitu, prehliadač odoslal uložený súbor cookie späť na server, aby mohol získať všetky informácie, ktoré predtým uložil. Súbory cookie nám umožňujú rozlišovať medzi jednotlivými návštevníkmi stránky a ukladať o nich špecifické informácie. Súbory cookie nepoškodzujú zariadenie. Plnohodnotné používanie našej webovej stránky si vyžaduje používanie súborov cookie. Ak si želáte deaktivovať súbory cookie, môžete si naďalej prezerať našu stránku, ale niektoré funkcie vám už nemusia byť dostupné. Väčšina webových prehliadačov má automaticky povolené súbory cookie.

Naša spoločnosť prevádzkuje webovú lokalitu www.journeyman.cz (ďalej len „lokalita“). Stránka môže používať dočasné súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú, keď vypnete prehliadač, alebo trvalé súbory cookie, ktoré zostanú uložené vo vašom zariadení. Na stránke sa používajú tieto kategórie súborov cookie:

 • základné súbory cookie: tieto súbory cookie vám umožňujú pohybovať sa po stránke a používať jej funkcie.
 • prevádzkové súbory cookie: informácie zhromaždené týmito súbormi cookie sa používajú na lepšie pochopenie návštevníkov stránky a ich interakcie so stránkou.
 • Funkčné súbory cookie: tieto typy súborov cookie si pamätajú voľby návštevníkov (napr. výber jazyka); môžu návštevníkom uľahčiť ich voľby pri používaní stránky a prispôsobiť budúce návštevy ich preferenciám; nemôžu sledovať činnosť používateľa pri pohybe na iných stránkach.

Pri používaní súborov cookie používa naša asociácia služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google Inc („Google“).
generované súborom cookie o vašom používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania stránky, na zostavenie správ o aktivitách na stránke pre naše združenie a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s prevádzkou stránky a vaším používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Viac informácií o používaní súborov cookie službou Google Analytics nájdete na stránke: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html alebo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cz.

Všetky informácie sú anonymné (monitorujú len trendy, napríklad tok kliknutí používateľov) a nemožno ich priradiť ku konkrétnej osobe.

Plnohodnotné používanie stránky si vyžaduje používanie súborov cookie. Ak sa rozhodnete zakázať používanie súborov cookie, budete si síce môcť naďalej prezerať Stránku, ale niektoré funkcie už nebudú dostupné.

Ak chcete odstrániť niektoré súbory cookie, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení, postupujte podľa pokynov v nastaveniach prehliadača, kde nájdete pokyny, ako nájsť súbory alebo adresár, v ktorom sú súbory cookie uložené.