Najčastejšie otázky

Nie, akonáhle je aplikácia CFMOTO RIDE spárovaná s telefónom, je možné na úpravu uložených nastavení použiť iba tento jeden telefón. Tým je zabránené nežiaducim tretím stranám, aby sa pripojili k motocyklu a upravovali nastavenia bez súhlasu jazdca.

Chytré funkcie založené na T-BOXe, inteligentnom zariadení starajúcim sa o chytré funkcie, ak je vaše vozidlo modelom bez T-BOX, môžete skontrolovať elektronický manuál, VIN atď. ale nemôžete používať chytré funkcie založené na T-BOXe. Obráťte sa prosím na svojho predajcu, aby skontroloval, či vaše vozidlo má alebo nemá T-BOX, alebo môžete zaslať svoju požiadavku do centra pomoci v aplikácii APP, skontrolujeme to za vás.

Asistenčnú službu v prípade poruchy zaistí váš poisťovateľ PZP s odťahom do najbližšieho servisu.

Komunikačná jednotka T-Box zaisťuje prenos dát medzi motocyklom a aplikáciou CFMOTO Ride na mobilných zariadeniach. Jednotka T-Box je samostatné zariadenie pripojené k elektroinštalácii stroja cez na to určený konektor. Súčasťou prenášaných dát je aj poloha stroja. Komunikácia medzi aplikáciou CFMOTO Ride a komunikačnou jednotkou T-Box je zaistená pomocou verejnej telefónnej mobilnej siete. Jednotka T-Box obsahuje vlastnú elektronickú SIM kartu (eSIM), ktorá zaisťuje dátový prenos. Na prenos dát je potrebné, aby sa jednotka T-Box (motocykel), ako aj mobilné zariadenia s aplikáciou CFMOTO Ride, nachádzali v mieste s pokrytím mobilného signálu. Komunikačná jednotka T-Box je vybavená vlastnou malou batériou, ktorá zaisťuje prenos dát ešte cca. 6 hod. po vypnutí stroja. Funkcia jednotky T-Box je automatická a nemusí byť užívateľom nijako obsluhovaná. Všetky nastavenia a zobrazenie informácií je zaistené aplikáciou CFMOTO Ride. Okrem zdieľania jazdných štatistík, polohy stroja, prenosu navigačných pokynov na displej stroja, jednotka T-Box zaisťuje online aktualizáciu rôznych funkcií stroja bez nutnosti návštevy servisu. Umožňuje tiež nájsť motocykel napr. pri odcudzení stroja. Jednotka T-Box je prídavné zariadenie, ktoré nie je nevyhnutné pre funkčnosť stroja. Každá jednotka T-Box má unikátny 15 miestny kód, podľa ktorého je párovaná ku konkrétnemu stroju podľa VIN. Pri dodatočnom dodaní jednotky T-Box je potrebné zaslať VIN stroja a číslo T-Box na spárovanie. Bez toho nebude jednotka T-Box funkčná. Pokiaľ je stroj už spárovaný s aplikáciou CFMOTO Ride, nie je možné tento konkrétny stroj spárovať s ďalšou aplikáciou. V jednej aplikácii je ale možné mať spárovaných viacero rozdielnych strojov.

Skontrolujte, či bola funkcia otvorená v nastavení. Uistite sa, že sa vozidlo nachádza v dobre signalizovanom prostredí. Pokiaľ ste vyskúšali vyššie uvedené položky a funkcie stále nemôže fungovať, kontaktujte prosím tím CFMOTO RIDE prostredníctvom [spätná väzba] v aplikácii APP.

Počas prvého prihlásenia môžete zvoliť preferovaný jazyk a potom môžete jazyk prepnúť v položke Nastavenia.

Skontrolujte, či je vo vozidle dobrý signál a či nie je nedostatočne napájaná batéria. Základná súčasť aplikácie a T-Boxu vyžaduje napájanie z oloveného akumulátora vozidla. Ak má vozidlo slabý akumulátor, začnite s vozidlom jazdiť na určitú vzdialenosť a aplikácia sa s vozidlom znovu spojí

(Poznámka: Neodstraňujte akumulátor vozidla, inak nebude T-Box fungovať). Ak je signál dobrý a vozidlo je správne napájané, vyhľadajte pomoc a poskytnite spätnú väzbu prostredníctvom centra pomocníka v aplikácii.

Z dôvodu bezpečnosti účtu bude aplikácia CFMOTO RIDE po určitej dobe používania vyžadovať opätovné prihlásenie užívateľov, aby bola zaistená bezpečnosť účtu. Súčasne nie je možné k účtu používateľa pristupovať v rôznych krajinách alebo regiónoch. Pre zobrazenie osobného účtu a používania aplikácie v inej lokalite musí užívateľ používať rovnakú regionálnu sieť ako registrovaný účet.

Naskenujte ľubovoľný QR kód na vozidle. Napríklad zákazník môže naskenovať QR kód MMI a prihlásiť sa do systému MMI.

Upgrady systému OTA presadzuje centrála CFMOTO, ale frekvencia sa líši v závislosti od krajiny, regiónu a modelu vozidla. Používatelia si môžu zvoliť, či chcú aktualizovať, a skontrolovať aktualizácie softvérových balíčkov na stránke OTA v aplikácii.

Pri niektorých vozidlách, ktoré môžu plánovať aktualizáciu systému OTA, sa môžu vyskytnúť problémy brániace vykonaniu aktualizácie. pri vozidlách s možnosťou plánovania aktualizácie systému OTA musia používatelia zapnúť vozidlo a nastaviť ho do stavu potrebného na aktualizáciu (užívatelia by mali overiť jednotlivé požiadavky v pokynoch na aktualizáciu systému OTA v aplikácii, aby zaistili úspešnú aktualizáciu, inak nie je možné systém OTA aktualizovať).

Obráťte sa na popredajné oddelenie a overte, či vozidlo vyžaduje aktualizáciu. Ak sa stále objavujú výzvy na nepotrebnú aktualizáciu, mali by používatelia kontaktovať pracovníkov spoločnosti alebo nahlásiť konkrétnu situáciu v centre pomoci.

Spoločnosť CFMOTO kladie veľký dôraz na súkromie a ochranu údajov každého užívateľa a nakladá s údajmi užívateľa v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Zaviedli sme silné technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti dát, okrem iného vrátane opatrení na šifrovanie dát, riadenie prístupu, bezpečného ukladania a zodpovedajúcich mechanizmov mazania. Spoločnosť CFMOTO má tiež prísne postupy a bezpečnostné prvky, ktoré zabraňujú narušeniu bezpečnosti údajov a neoprávnenému prístupu k nim. Spoločnosť CFMOTO sa usiluje o zachovanie najvyšších bezpečnostných štandardov a bude naďalej zdokonaľovať svoje bezpečnostné opatrenia na ochranu práv užívateľov. Ak majú používatelia akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich opatrení na ochranu súkromia, neváhajte sa obrátiť na centrum pomoci.

Od stiahnutia a otvorenia aplikácie CFMOTO RIDE App až po poskytnutie každého kroku služieb inteligentnej interakcie spoločnosť CFMOTO zaisťuje, aby bol získaný súhlas užívateľa. V predvolenom nastavení je pri nákupe nových vozidiel u autorizovaných predajcov alebo v priamych obchodoch T-Box každého vozidla vždy nastavený na uzavretý režim. Funkcia T-Box sa aktivuje iba vtedy, keď používatelia súhlasia s používaním služieb inteligentnej interakcie a povolia T-Box. Po aktivácii tejto funkcie budú osobné údaje používateľa bezpečne uložené na príslušnom cloudovom serveri. Ak chcú používatelia funkciu T-Box vypnúť, zašlite podľa pokynov uvedených v zmluve o ochrane osobných údajov e-mail spoločnosti CFMOTO alebo vyhľadajte pomoc v centre pomoci aplikácie.

Skontrolujte, či sa vozidlo nenachádza v oblasti so silným rušením (napr. podzemné parkovisko, pod mostom, uzavreté prostredie s vysokou hustotou zástavby). Ak áno, reštartujte aplikáciu alebo presuňte vozidlo do oblasti s čistým signálom. Ak sa vozidlo nachádza v prostredí s normálnym signálom, nahláste problém miestnemu predajcovi alebo pomocou centra pomoci v aplikácii.

Ak sa vyskytnú problémy s chýbajúcou trajektóriou alebo nezrovnalosti v údajoch, mali by používatelia v centre pomoci aplikácie uviesť číslo VIN vozidla a čas výskytu alebo snímky obrazovky, aby mohol tím spoločnosti pre výskum a vývoj poskytnúť spätnú väzbu a vykonať vyšetrovanie. Ak sa vyskytnú nezrovnalosti medzi celkovým počtom najazdených kilometrov v aplikácii a na prístrojovej doske vozidla, mali by používatelia poskytnúť číslo VIN vozidla a fotografie vozidla a údajov aplikácie do centra pomoci na prešetrenie. Pre obnovenie synchronizácie dát medzi zariadením T-Box a cloudovým serverom s vozidlom oddítte do oblasti s dobrým príjmom signálu.

Podajte žiadosť o zrušenie väzby prostredníctvom aplikácie (Žiadosť o zrušenie väzby by mala obsahovať kompletné číslo VIN, skutočné meno užívateľa, osobné telefónne číslo, jasné osobné doklady a jasné osvedčenie o registrácii vozidla alebo doklad o kúpe s kompletným číslom VIN a základnými údajmi užívateľa). Zamestnanci žiadosť posúdia do 3 pracovných dní.

Áno. Jeden účet môže zviazať mnoho vozidiel a zákazníci môžu v [garáži] vozidlá prepínať.

Zákazník môže vozidlo v APP zrušiť. po zrušení väzby budú informácie o vozidle zo servera vymazané a nie je možné ich obnoviť. pokiaľ to nejde, môže zákazník v APP kliknúť na „spätnú väzbu“ a požiadať o pomoc tím CFMOTO RIDE.

Číslo VIN nájdete v technickom preukaze vozidla. Prípadne ho možno nájsť na ráme vozidla. Pri vozidlách v európskom regióne je číslo rámu vytlačené na štítku v blízkosti motora, zatiaľ čo pri vozidlách v ostatných krajinách a regiónoch je číslo VIN vytlačené na trubke krku riadenia.

V súčasnej dobe poskytuje CFMOTO RIDE užívateľom bezplatný mechanizmus spárovania pre všetky vozidlá (bez ohľadu na to, či je vozidlo vybavené zariadením T-Box alebo nie), pokiaľ sa spárovanie nepodarí, overte, či je číslo VIN zadané v aplikácii správne, alebo nie. (Poznámka: Číslo VIN by malo byť sedemnásťmiestnym kódom). Pri akýchkoľvek problémoch môžete zanechať správu v centre pomoci, kde vám pomôžu, a pracovníci budú problém bezodkladne riešiť do 3 pracovných dní.