ZÁRUČNÉ
PODMIENKY

ŠTVORKOLKY ATV, UTV A SSV CFMOTO

FYZICKÉ OSOBY (spotrebitelia, nepodnikatelia)

ŠTANDARDNÁ ZÁRUČNÁ DOBA: 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

BEZPLATNÁ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA PRE PRVÉHO MAJITEĽA: 60 mesiacov alebo 10 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA s IČO (podnikateľ)

ŠTANDARDNÁ ZÁRUČNÁ DOBA: 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

BEZPLATNÁ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA PRE PRVÉHO MAJITEĽA: 60 mesiacov alebo 10 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

MOTOCYKLE CFMOTO

FYZICKÉ OSOBY (spotřebitel, nepodnikatel)

ŠTANDARDNÁ ZÁRUČNÁ DOBA: 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

BEZPLATNÁ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA PRE PRVÉHO MAJITEĽA: 60 mesiacov alebo 40 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA s IČO (podnikateľ)

ŠTANDARDNÁ ZÁRUČNÁ DOBA: 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

BEZPLATNÁ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA PRE PRVÉHO MAJITEĽA: 60 mesiacov alebo 40 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

PODMIENKY A PRAVIDLÁ PLNENIA ŠTANDARDNEJ ZÁRUKY

1. Záruka sa poskytuje len na vozidlá zakúpené v sieti predajcov spoločnosti Journeyman CZ s.r.o. (zoznam predajcov)

2. Záruku je možné uplatniť len v stanovenej záručnej lehote u spoločnosti Journeyman CZ s.r.o. alebo u autorizovaného predajcu CFMOTO.

3. Záruku uplatnite ihneď po zistení poruchy.

4. Podmienkou pre uplatnenie záruky je vykonanie predpísaného plného záručného servisu v autorizovanej sieti servisných stredísk CFMOTO v Českej republike a na Slovensku.

5. Zákazník sa zaväzuje, že všetky opravy a úpravy stroja počas záručnej doby bude vykonávať len autorizované servisné stredisko CFMOTO.

6. Pri uplatnení záruky je potrebné predložiť všetky potrebné dokumenty vrátane tejto brožúry. (t. j. faktúra a táto knižka, ktorá preukazuje povinný servis tohto vozidla.)

7. Nárok na záručnú opravu posúdi autorizovaný predajca CFMOTO.

8. Vozidlo sa musí používať v súlade so všetkými odsekmi príslušného návodu na obsluhu, ktorý dostanete od svojho predajcu buď vo formáte PDF, alebo v tlačenej podobe. Oba formáty sa považujú za platné.

9. Vo vozidle boli použité len predpísané palivá a mazivá v predpísanom množstve.

10. Vozidlo sa nepoužívalo na komerčné účely, na preteky ani na agresívny štýl jazdy.

11. Na vozidle nesmú byť žiadne nepovolené úpravy alebo zásahy, ktoré neboli schválené výrobcom alebo spoločnosťou Journeyman CZ s.r.o.

12. Vozidlo nebolo servisované inak ako v autorizovanom servise.

13. Záruka zaniká, ak bol počas záručnej doby prekročený pravidelný servisný interval predpísaný v kilometroch a mesiacoch.

14. Záruka zaniká, ak sa zistí, že s vozidlom bolo manipulované alebo boli poškodené identifikačné údaje – VIN kód, sériové čísla atď.

15. Záruka zaniká, ak sa údaje v dokladoch nezhodujú s údajmi na vozidle.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

1. Bežné opotrebovanie spotrebných dielov: pneumatiky, filtre, mazivá, zapaľovacie sviečky, žiarovky, akumulátor, brzdové doštičky, spojka a jej obloženie, remene, reťazové sady, čapy, kĺby atď…

2. Opotrebovanie komponentov a kaziet, ktorých fyzická životnosť je kratšia ako záručná doba. (Poznámka: Ak sa vozidlo nepoužíva 14 dní alebo dlhšie, batéria sa musí dobiť vhodnou nabíjačkou, inak môže jej napätie klesnúť pod stanovenú hodnotu a spôsobiť nezvratné poškodenie.)

3. Poškodenie spôsobené nedostatočnou starostlivosťou o vozidlo.

4. Škody spôsobené úrazom alebo pádom, ktoré vzniknú bezprostredne alebo neskôr v dôsledku týchto udalostí.

5. Poškodenie spôsobené kozmetickými a čistiacimi prostriedkami a vysokotlakovým umývaním.

6. Poškodenie spôsobené odlupovaním farby v dôsledku odletujúcich kameňov, konárov atď.

7. Dlhodobá farebná stálosť plastových a lakovaných dielov vystavených UV žiareniu.

8. Prirodzené zvuky motora a vibrácie, ktoré nemajú vplyv na funkciu, prevádzku alebo životnosť stroja.

9. Poškodenie strojov spôsobené zlým rozjazdom, nesprávnou prepravou alebo nesprávnym skladovaním, najmä v zime.

PODMIENKY A PRAVIDLÁ PLNENIA PREDĹŽENEJ ZÁRUKY

V rámci predĺženej záruky má kupujúci spotrebiteľ nad rámec zákonnej lehoty pre spotrebiteľov (24 mesiacov) právo na:

• uplatniť len a výlučne práva z vád uvedené v podmienkach tejto záručnej knižky.

• na opravu poruchy, nie na vrátenie stroja v prípade jej opakovania.

1. Záruka sa poskytuje len na vozidlá zakúpené v sieti predajcov spoločnosti Journeyman CZ s.r.o.

2. Záruku je možné uplatniť len v stanovenej záručnej lehote u spoločnosti Journeyman CZ s.r.o. alebo u autorizovaného predajcu CFMOTO.

3. Záruku uplatnite ihneď po zistení poruchy.

4. Podmienkou pre uplatnenie záruky je vykonanie predpísaného plného záručného servisu v autorizovanej sieti servisných stredísk CFMOTO v Českej republike a na Slovensku.

5. Zákazník sa zaväzuje, že všetky opravy a úpravy stroja počas záručnej doby bude vykonávať len autorizované servisné stredisko CFMOTO.

6. Pri uplatnení záruky je potrebné predložiť všetky potrebné dokumenty vrátane tejto brožúry. (t. j. faktúra a táto knižka, ktoré preukazujú povinný servis tohto vozidla a originál alebo fotografia osvedčenia o evidencii vozidla).

7. Nárok na záručnú opravu posúdi autorizovaný predajca CFMOTO.

8. Vozidlo sa musí používať v súlade so všetkými odsekmi príslušného návodu na obsluhu, ktorý dostanete od svojho predajcu buď vo formáte PDF, alebo v tlačenej podobe. Oba formáty sa považujú za platné.

9. Vo vozidle boli použité len predpísané palivá a mazivá v predpísanom množstve.

10. Vozidlo sa nepoužívalo na komerčné účely, v požičovniach, auto/moto školách, na kaskadérskych kurzoch, pretekoch a súťažiach alebo pri agresívnej jazde.

11. Na vozidle nesmú byť žiadne nepovolené úpravy alebo zásahy, ktoré neboli schválené výrobcom alebo spoločnosťou Journeyman CZ s.r.o.

12. Vozidlo nebolo servisované inak ako v autorizovanom servise.

13. Záruka zaniká, ak bol počas záručnej doby prekročený pravidelný servisný interval predpísaný v kilometroch a mesiacoch.

14. Záruka zaniká, ak sa zistí, že s vozidlom bolo manipulované alebo boli poškodené identifikačné údaje – VIN kód, sériové čísla atď.

15. Záruka zaniká, ak sa údaje v dokladoch nezhodujú s údajmi na vozidle.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

1. Bežné opotrebenie spotrebných dielov: pneumatiky, filtre, mazivá, zapaľovacie sviečky, žiarovky, batéria, brzdové doštičky, spojka a spojkové obloženie, remene, reťazové sady atď…

2. Opotrebovanie komponentov a kaziet, ktorých fyzická životnosť je kratšia ako záručná doba. (Poznámka: Ak sa vozidlo nepoužíva 14 dní alebo dlhšie, batéria sa musí dobiť vhodnou nabíjačkou, inak môže jej napätie klesnúť pod stanovenú hodnotu a spôsobiť nezvratné poškodenie.)

3. Poškodenie spôsobené nedostatočnou starostlivosťou o vozidlo.

4. Škody spôsobené úrazom alebo pádom, ktoré vzniknú bezprostredne alebo neskôr v dôsledku týchto udalostí.

5. Poškodenie spôsobené kozmetickými a čistiacimi prostriedkami a umývaním vysokým tlakom vody.

6. Poškodenie spôsobené odlupovaním farby v dôsledku odletujúcich kameňov, konárov atď.

7. Dlhodobá farebná stálosť plastových a lakovaných dielov vystavených UV žiareniu.

8. Prirodzené zvuky motora a vibrácie, ktoré nemajú vplyv na funkciu, prevádzku alebo životnosť stroja.

9. Poškodenie strojov spôsobené zlým rozjazdom, nesprávnou prepravou alebo nesprávnym skladovaním, najmä v zime.

10. Digitálne displeje, výfuk, LED osvetlenie, plexi štít vrátane držiakov, batéria, navijak, posilňovač riadenia vrátane riadiacej jednotky, pásy, tlmiče.

11. Škody vzniknuté v priamom dôsledku modernizácie (zvýšenie výkonu motora, úprava jazdných vlastností stroja atď.)

12. Príslušenstvo stroja.

13. Stroje servisované v inom ako autorizovanom servisnom stredisku CFMOTO v Českej republike a na Slovensku.

V prípade neoprávnenej reklamácie si autorizovaný servis alebo spoločnosť Journeyman CZ s.r.o. vyhradzuje plné právo na úhradu všetkých nákladov spojených nielen s odstránením poruchy, ale aj s jej posúdením.

Hoci záručné opravy vykonávajú všetci autorizovaní predajcovia CFMOTO v Českej republike a na Slovensku, rozsah prác môže byť obmedzený. Odporúčame vám, aby ste si vopred overili, či je vybraný autorizovaný predajca CFMOTO oprávnený opravu vykonať.